Nieuwsbrief nr. 49 (juni 2020)
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren “De Roerdomp”. Wij vragen u deze brief met aandacht te lezen.

Algemene Ledenvergadering en corona
Door de coronacrisis kon de Algemene Ledenvergadering in april niet doorgaan. Wij hopen in het najaar toch weer, op een aangepaste manier, te kunnen vergaderen. Volgens de wet mag een ALV maximaal een half jaar worden uitgesteld, hetgeen betekent dat de vergadering uiterlijk 20 oktober a.s. moet worden gehouden. Zoals de richtlijnen van het RIVM nu liggen moeten we 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden. Dit zal echter niet zonder meer lukken in “De Inval”, zo die al beschikbaar is in oktober. Ook weten wij niet hoe de richtlijnen zullen zijn in het najaar. Natuurlijk hebben wij hierover nagedacht. Ons voorstel zou kunnen zijn dat er per etage 1 afgevaardigde met de nodige machtigingen naar de vergadering komt. Echter, wij weten niet hoe u hier tegenover staat. Wilt u meedenken over een oplossing dan zien we uw ideeën daarover graag via brievenbus nr. 99 tegemoet.

Rechtszaak
Op 22 november 2019 hebben wij een extra ledenvergadering gehouden in “De Inval”. Tijdens deze vergadering hebben wij u gevraagd of wij juridische stappen mochten ondernemen tegen de eigenaren/bewoners van appartement 175. De reden hiervoor was dat a. de bewoners van het desbetreffende appartement al meer dan 13 jaar problemen hadden met het betalen van de servicekosten en dat deze problemen, zelfs na 5 rechtszaken, voortduurden en b. dat deze bewoners sinds 2018 een aantal malen ernstige wateroverlast hebben veroorzaakt in het onderliggende appartement nummer 168. Ook hier weigerden de bewoners iedere medewerking om het probleem op te lossen.
Mede door de coronacrisis heeft het lang geduurd voordat er een uitspraak gedaan kon worden. De eerste zitting vond plaats op 14 januari jl. en pas op 2 juni heeft de rechtbank beslist in het voordeel van de VvE. Het vonnis is vervolgens betekend door de deurwaarder. De eigenaren/bewoners mogen, op last van een dwangsom, het appartement per 20 juni 2020 niet meer voor bewoning gebruiken. Zij moeten dus het appartement verlaten. Ook mogen zij geen gebruik meer maken van de gemeenschappelijke ruimten (bv. containerruimte en fietsenstalling).

Nieuwe huismeester
Zoals u ongetwijfeld weet, gaat onze huismeester, Hans Hoveling, aan het einde van dit jaar genieten van zijn pensioen. De afgelopen tijd is het bestuur op zoek gegaan naar een passende vervanging voor hem. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat wij een geschikte kandidaat hebben gevonden. We hebben het profiel van alle kandidaten voorgelegd aan een arbeidsdeskundige en het verkregen advies kwam overeen met onze eigen keuze. Wij zijn nu bezig om de laatste zaken te regelen zodat de halfjaarlijkse proefperiode van de opvolgende huismeester op 1 september a.s. kan ingaan. Tegen die tijd zullen wij u verder kennis laten maken met dhr. M. Vermeulen.

Nieuwe matten bij de hoofdingang
U heeft ongetwijfeld opgemerkt dat de matten bij de hoofdingang in een slechte staat verkeren. Indertijd hadden wij gezocht naar een permanentere oplossing van het slipgevaar op de voorplecht bij nat weer en als er sneeuw lag. Een van de VvE’s aan de Burg. D. Kooimanweg had een soortgelijk probleem en heeft toen een mat aangeschaft waar zij uitermate tevreden over waren. Vandaar dat wij toen een soortgelijke mat hebben aangeschaft. Waar wij, achteraf, onvoldoende rekening mee hebben gehouden, was dat er veel mensen met karretjes, bijvoorbeeld met verbouwingsmateriaal, (nieuwe) wasmachines etc., over de mat lopen. De matten bleken daar niet goed tegen bestand. Wij zijn dus aan het zoeken gegaan naar een vervangende mat die veel beter bestand is tegen deze belasting. Wij hebben bij een aantal bedrijven een offerte aangevraagd, met onze specifieke eisen. Er bleek weinig prijsverschil. Een aantal mensen heeft, terecht, vraagtekens gezet bij de relatief hoge prijs. Echter, wat wij willen is een kwalitatief sterkere mat die langere tijd meegaat. De leverancier heeft ons laten weten dat de matten bij normaal gebruik 10 tot 15 jaar meegaan. . Overigens heeft de VvE van het complex aan de Burg. Kooimanweg daar ook al de mat moeten vervangen.

Aanpassing binnen het bestuur
Dhr. D. Bussink is gestopt als (technisch) bestuurslid van de VvE. Wij hebben hem bedankt voor zijn inzet binnen het bestuur. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door dhr. R. Drost. Overigens is dhr. Bussink wel bereid om samen met dhr. Drost de schoonmaaktaken over te nemen van de huismeester als deze met vakantie is.

Sinaasappeldozen in containerruimte
Deze dozen zijn bestemd voor de opslag van oud papier in de containerruimte. Heeft u een dergelijke doos nodig voor privégebruik, wilt u die dan alstublieft meenemen vanuit een supermarkt, zodat de huismeester zijn voorraad niet telkens hoeft aan te vullen?

Wietgeur
Op de begane grond van toren I wordt regelmatig wietgeur gesignaleerd. Niet iedereen stelt die geur op prijs. Aan de betreffende roker(s) wordt verzocht daar rekening mee te houden en te roken op een plek waar anderen er geen overlast van ondervinden.
Brievenbus 99
Wij vragen u eventuele klachten e.d. uitsluitend schriftelijk te melden via brievenbus nr. 99. Het contactformulier op de website is daarvoor niet bedoeld; uw melding zou zelfs zomaar in de “spambak” terecht kunnen komen, met als gevolg dat een reactie van het bestuur uitblijft.

Noodtrappen
Dan een laatste verzoek: wilt u de noodtrappen niet als een soort trimbaan gebruiken? Bewoners van de appartementen aan de oostzijde hebben hinder van het lawaai en kinderen worden er wakker van….