Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking in werking getreden (afgekort: AVG). Deze verordening kent een informatieplicht. Dit houdt in dat bestaande en nieuwe leden van onze Vereniging van Eigenaren moeten worden geïnformeerd over hetgeen de Vereniging van Eigenaren c.q. het bestuur met hun persoonsgegevens doet.
Voortvloeiend uit het bovenstaande berichten wij u als volgt.

De Vereniging van Eigenaren “De Roerdomp” c.q. het bestuur verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van:
– de bewonerslijst die beschikbaar wordt gesteld aan Gasservice Noordholland BV (of aan enige andere firma die in opdracht van de VvE is belast met cv-onderhoud).
Met een dergelijk bedrijf wordt een Verwerkersovereenkomst gesloten in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
– adres- en/of telefoongegevens die noodzakelijk zijn in verband met het uitvoeren van reparaties of andere in opdracht van de VvE in het betreffende appartement te verrichten werkzaamheden;
– niet tijdig ingelopen achterstand in de betaling van de servicekosten. Hiervan wordt melding gemaakt aan het gerechtsdeurwaarderskantoor waarmee de Vereniging van Eigenaren samenwerkt. De betreffende eigenaar wordt hiervan 15 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld;
– bij verkoop van een appartement: aan het notariskantoor waar de overdracht zal plaatsvinden wordt gemeld of de verkopende eigenaar al dan niet achterstallig is in de betaling van de servicekosten.

Ook met ons Administratiekantoor “Rietschoot” (de heer J. Raijer) is een Verwerkers-overeenkomst gesloten in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder meer de eigenaren van verhuurde appartementen hebben een aantal jaren geleden kenbaar gemaakt dat zij voortaan post van de Vereniging van Eigenaren (zoals uitnodigingen en stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering) via e-mail willen ontvangen. Wij beschouwen die melding als de rechtsgeldige toestemming zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tenzij eigenaren daartegen specifiek bezwaar maken, gaan wij ervan uit dat deze toestemming ook geldt voor overige mededelingen vanuit de Vereniging van Eigenaren, zoals bijvoorbeeld Nieuwsbrieven en reacties op via e-mail gestelde vragen.

Persoonsgegevens worden uit de bestanden van de Vereniging van Eigenaren verwijderd zodra een betreffende eigenaar (wegens verkoop van het appartement of anderszins) geen lid meer is van de VvE.

Persoonsgegevens (bijvoorbeeld huwelijks-, geboorte- of overlijdensaankondiging, vermelding nieuwe bewoners e.d.) worden op de website uitsluitend geplaatst met toestemming van betrokkene(n).

NB: Sommige punten zijn ook van toepassing op huurders.

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren “De Roerdomp”,
oktober 2019